ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

Бухгалтерлік есеп және қаржылық қорытынды есеп беруМазмұны:

Кіріспе ................................................................................................................................................................ 5

І БӨЛІМ.  Кәсіпорынның экономикалық сипаттамасы

1.1.«Индустриальное снабжение» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрлымы, қаржы-экономикалық жағдайы ........................................................................................................................................  7

1.2. Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жағдайы ........................................................................... 15

ІІ БӨЛІМ. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі

2.1. Бухгалтерлік баланс- қаржылық талдаудың ақпараттық негізі ретінде ...................................................... 19

2.2. Табыстар мен шығыстар жөніндегі қорытынды есеп .................................................................................. 27

2.3. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есеп .................................................................... 30

ІІІ БӨЛІМ Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау 

3.1. Қаржылық жағдайдың мәні, талдау мақсаты және әдістері ......................................................................... 33

3.2. Баланс активтері мен олардың құралу көздерінің құрамы мен құрлымының динамикасын талдау ......... 42

3.3. Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау ....................................................................................................... 51

3.4. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау .................................................................................................... 60

Қорытынды пікірлер мен ұсыныстар ............................................................................................................... 73

Пайдаланған әдебиеттер тізімі .......................................................................................................................... 76

Кіріспе
Қазіргі кезде есептеу процедуралары мен принциптерін стандарттауды Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарты мен Қаржылық есептіліктің Халықаралық Стандартын – БЕХС және ҚЕХС (International Accounting Standards, IAS and International Financional Reporting Standards) жасайтын және жариялайтын қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты бойынша Комитет жүргізеді. Қазіргі кезде көптеген елдердегі компаниялар есепті жүргізу үшін ҚЕХС қолданады.
Соңғы жылдары Қазақстан республикасы Үкіметінің Қаржылық есептіліктің халықаралық Стандартына өту бойынша әрекеті айтарлықтай белсенді жүргізілуде. Үкімет тарапынан бұл бағытта алғашқы қадам 2003 жылы жасалды, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 2003 жылы 15 мамырда №88-Р өкіметтік “2003-2005 жылдарға Қазақстан Республикасында қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына өту бойынша шаралар жоспарын” бекіту туралы өкім шығарды. Жоспарда қаржылық қорытынды есептің халықаралық стандартына өтудің келесі мақсаттары мен міндеттері құрылды: “бугалтерлік есептің жүйесін реформалау мақсаты – бухгалтерлік есептің ұлттық жүйесін нарықтық экономика мен халықаралық стандарттар талаптарымен сәйкестендіру. Реформа міндеті келесіден тұрады: пайдаланушыларды, соның ішінде инвесторларды, пайдалы ақпараттармен қамтамасыз ету; Қазақстандағы бухгалтерлік есеп реформаларының халықаралық деңгейдегі стандарттардың негізгі үндесу тенденцияларымен үйлестіруді қамтамасыз ету; бухгалтерлік есептің үлгілерін түсіну мен ендіруде ұйымдарға әдістемелік көмек көрсету”. Бухгалтерлік есеп стандарттары және қаржылық есептілікті құрудың жаңа методологиясы терең зерттеу жүргізуді талап етеді.
Диплом жұмыстың мақсаты – нарықтық экономика жағдайында қаржылық қорытынды есепті құрудың теориялық мәселелерін зерттеу , нақты бір ұйымның қаржылық есептілігінің тиісті нысандарының мазмұны мен құрылымына зерттеу жүргізу және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау, сондай-ақ субъектінің қаржылық жағдайына талдау жасау болып табылады. Осыған байланысты дипломдық жұмыста алдымызға мынадай міндеттер қойылды:
- нарықтық эконмика жағдайында қаржылық қорытынды есеп берудің теориялық мәселелерін зерттеу;
- нақты кәсіпорынның экономикалық даму жағдайына зерттеу жүргізу;
- субъектінің қаржылық есептілігінің тиісті нысандарының құрылымы мен мазмұнына зерттеу жүргізу және оны ары қарай жетілдіру жөнінде ұсыныстар беру;
- кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жасау.
Дипломдық жұмыстың теориялық негізі ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық қорытынды есеп беру жөніндегі заңдық және нормативтік актілері, қаржылық қорытынды есепті дайындап тапсырудың халықаралық стандарттары мен методикалық нұсқаулары, сонымен бірге бухгалтерлік есеп пен талдау мәселелері бойынша отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері алынды.
Зерттеу жүргізу объектісі Алматы қаласындағы “Индустриальное снабжение” жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Дипломдық жұмысты орындау барысында Қазақстан Республикасының бугалтерлік есеп және қаржылық есеп беру саласындағы заңдық, нормативтік актілері, зерттеу жүргізілген кәсіпорынның соңғы екі жылдың қаржылық қорытынды есебі пайдаланылды.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. 1 “Қаржылық есептілікті дайындап тапсыру” Халықаралық стандарт
2001
2. Қазақстан Респубдикасының “Бухгалтерлік есеп және қаржылық
қорытынды есеп беру туралы” Заңы. Алматы 2002
3. Бухгалтерлік есептің Қазақстандық стандарты. Алматы Есеп 1998
4. К.Ш. Дүйсенбаев, Э.Т. Төлегенов, Ж..Г. Жумағалиева “Кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау” Оқу құралы. Алматы Экономика 2001
5. Бухгалтер бюллетені - №3, қаңтар2006 БИКО баспа үйі
6. Бухгалтер бюллетені - №6, ақпан 2006 БИКО баспа үйі
7. Бухгалтер бюллетені - №14, сәуір 2007 БИКО баспа үйі
8. Байболтаева Н.Ә. Бухгалтерлік ескп принциптері. Алматы 2006
9. Қаржылық қорытынды есепті дайындап тапсырудың концептуалдық
негіздері. Алматы: Қаржы-қаражат, 1996
10. Сборник методических рекомендаций по применению
Международных Стандартов Финансовой Отчетности. Алматы: БИКО
2006
11. Ефимова О.В. Как анлизировать финансовое положениепредприятия
(практическое пособие). Интел-синтез,1994
12. Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состаяния
предприятия. Москва: Центр экономики и маркетинга, 1995
13. Назарова В.Л. Шаруашылық жүргізуші субьектілердегі бухгалтерлік
есеп. Оқулық Экономика 2005
14. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т., Шмид О.И. Кәсіпорындағы бухгалтерлік
есеп. Алматы: «Қазақстан орталық аудит» тәуелсіздік аудиторлық
компаниясы, 2003
15. Шеремет А.Д. Сейфуллин Р.С. Методика финансового анализа. Москва
Информ 1995
16. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной
деятельности и аудит Москва перспектива 1994
17. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Москва: Финансы и
статистика, 1993
18. Финансовый анализ деятельности фирмы. Москва: ИСТ-Сервис, 1994
19. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего
субъекта: Учебное пособие. Москва: Финансы и статистика. 1994
20. Финансовый учет 1. Учебное пособие. Алматы: Институт
профисиональных бухгалтеров и аудиторов РК.
21. Финансовый менеджмент:теория и практика. Учебник под ред.
Е.С.Стояновой. Москва: “Перспектива” 1996
22. Клейнер Г.Б., Петросян Д.С. Отценка финансового предприятия.
Финансовые и бухгалтерские консультаций. Контакт Инвест Фонд 1995
23. Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статистик1987
24. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия РК Алматы
1996
25. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности.
Утверждены директором Департамента Методологии бухгалтерского
учета и аудита.Министерство финансов РК 21.05.97г №7 Бюллетень
бухгалтера,1997
26. Радионова В.М. Федотова М.А.Финансовая устойчивость предприятия
в условиях инфляции. Москва “Перспектива” 1995

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 1000 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 1000 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 1000 тг.

Тип: Диплом

Категория: Бухгалтерия

Дата опубликования: 28.05.2014 09:52

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: