ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

Қылмыстық іске барған жасөспірімМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ................................................................................................................ 3

1. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1 Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясының ерекшелігін анықтау..................................................................................................... 14

1.2 Қылмысқа барған жасөспірімдердің қылмысқа баруының себептері және оған әсер ететін жағдайлар...................................................................................... 14

1.3 Қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасуын анықтау..... 24

2. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ

2.1 Зерттеудің мақсаты, болжамы мен міндеті.....................................................29

2.2 Зерттеу әдістемелерінің сипаттамалары.......................................................... 29

2.3 Зерттеу мәліметтерінің сандық өңдеуі мен сапалық талдауы...................................................................................................................... 33

Қорытынды............................................................................................................. 44

Қолданылған әдебиеттер тізімі............................................................................ 45

КІРІСПЕ

Қазіргі кезде еліміздің нарықтық-экономикалық қатынасқа өту жағдайында көптеген келеңсіз мәселелер мен жағымсыз оқиғалар белең алуда. Осындай келеңсіз мәселелердің бірі қылмыстық әрекеттердің жылдан - жылға көбеюі болып отыр. Солардың ішінде жас ұрпағымыздың қылмыстық әрекеттерге баруы және олардың болашақ өмірі барша адамзатты елеңдетеді.
Сондықтан да қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесі-өзекті мәселелердің бірі болып отырғандықтан, біздің бітіру жұмысымыз қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесін, соның ішінде өмір бейнесінің қалыптасуына әсер ететін құндылық бағдарын, өмірлік жоспарын, өмірге деген қатынасын зерттеуге арналған.
Жалпы қылмысқа барған жасөспірімдерді көптеген авторлар қарастырған. Солардың ішінде Қазақстан ғалымдарынан (Қ.А. Бегалиев, К.А. Вайсберг, Ө.С. Жекебаев, Л.Ерменбетова, Е.І. Қайыржанов т.б.), Отандық психологтардан (А.Я. Колодная, А.Б. Сахарова, Е.А. Копыстынский, В.Н. Кудрявцев, П.П. Бельский, В.Л. Васильев т.б.), Ал шетел ғалымдарынан (Ллойд Олин, Харви Бейкер, Бартол, Курт, Ричард Джонсон, Терри Моффит т.б.).
Осы авторлар секілді көптеген ғалымдар қылмысқа барған жасөспірімдердің психологиялық ерекшелігін зерттеген болатын, бірақ олардың қылмыстан кейінгі психологиялық ерекшелігін, соның ішінде болашақ өмірге деген көзқарасын анықтауға арналған зерттеулер кемде-кем. Сондықтан да қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесі үлкен зерттеулерді талап етеді. Біздің бұл зерттеу жұмысымызда қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесі, жасөспірімнің қылмыстан кейінгі өмірлік жоспарларының құрылуы, тұлғалық құндылықтіқ бағдарларының ерекшелігі және өз өмірінің мән-мағынасын түсіну секілді критерилермен анықталады.
Жұмыстың мақсаты: Қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасуына әсер ететін тұлғалық құндылықтық бағдарларының ерекшеліктерін зерттеу.
Зерттеу пәні: Қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасу жағдайлары.
Зерттеу объектісі: Қылмысқа барған жасөспірімдер тобы.
Өзектілігі: Қазіргі кезде көптеген жасөспірімдер өздерінің дамуында жағымсыз жағдайларға, отбасы дамуында және қоғам бақылауынан тыс қалуына байланысты, жағымсыз микроортаның әсер етуі, әсіресе антиқоғамдық жүріс-тұрыстық тәжірибесі бар адамдардың әсер етуіне байланысты қылмыс жолына түсіп жатыр.
Сол себепті қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесі мәселесі қазіргі таңда өте өзектілердің бірі болып отыр. Бұл мәселенің өзекті болуына қазіргі уақытта елімізде жасөспірімдер арасындағы қылмыстың өсуі әсер етеді.

Тәжірибелік маңыздылығы: Біздің бітіру жұмысымыздан алынған нәтижелер қылмысқа барған жасөспірімдер мәселесімен айналысушы барлық мамандардың табысты жұмыстары үшін, әсіресе түзету мекемелеріндегі жасөспірімдердің болашақ өміріне деген жағымды көзқарасты қалыптастыруда өте маңызды болуы мүмкін.
Зерттеудің болжамы: Қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмір бейнесінің қалыптасуы, оның тұлғалық құндылықтық бағдарының ерекшеліктерімен тығыз байланысты.
Зерттеу міндеттері:
1. Қылмысқа барған жасөспірімдерді зерттеуге арналған әдебиеттерді талдау.
2. Қылмысқа барған жасөспірімдердің құндылықтық
бағдарларының ерекшелігін зерттеуге арналған әдістемелер кешенін талдау және жасау.
3. Әдістемелерді эксперименттік және бақылау тобтарына жүргізу.
4. Алынған мәліметтер қорытындыларына салыстырмалы талдау жасау.
5. Салыстырмалы талдау негізінде қорытынды жасау.


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бартол, Курт . Психология криминального поведения. 7-е междунар.изд. Еврознак: Олма-Пресс,2004.-352с.
2. Селецкий А.И. Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с откланяющимся поведением. Киев, 1981.-238с.
3. Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология. Юнити, 2001.-639с.
4. Васильев В.Л. Юридическая психология. Учебник для вузов 5-е изд. Питер, 2003.-656с.
5. Ратинов А.Р. , Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение: Теория и методол. исслед. Красноярск 1988.-253с.
6. Образцов В.А. Криминалистическая психология: Методы, рекомедации. Москва, Юнити-дана, Закон и право. 2002.-447с.
7. Золотухина Е.В. Чухраев Б.М. Почему они такие? заметки о правонарушениях подростков. Карелия, 1989.-92с.
8. Кудрявцева В.Н. Личность преступника. М. – 1975ж.
9. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступлени. Москва: 1981.
10. Копыстынский Е.А. Этот опасный возраст. Москва, знание. 1982.-93с.
11. Романов В.В. Юридическая психология.
12. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. Учебное пособие для вузов.Москва, 2002.-400с.
13. Абдрасулов Е. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушының алдын-алу».// Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.
14. Шульга Т.И., Олиференко Л.Я. Психологические основы работы с детьми группы риска в учреждениях социальной помощи и поддержки. Москва. 1997г.
15. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Алматы: Жеті-жарғы. 2004.-504 б.
16. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. Москва, Политиздат, 1989.-303 б.
17. Ерменбетова Л. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алудағы құқықтық тәрбиенің рөлі». //Юриспруденция сериясы вестник КазНПУ. 2006.- №1. 57-62 б.
18. Короленко Ц.П. Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктив, поведение в современном мире. Новосибирск, 1990.
19. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, Жеті жарғы. 1998.-100б.
20. Тилеубергенова Е.В. Криминалистические проблемы: использование психолого-педагогических знаний при расследований преступлений несовершеннолетних. Алматы: 1998ж.
21. Психология личности и образ жизни. Москва. 1988.
22. Абульханова-Славская К.А. Стртегия жизни. М: Мысль, 1991.-299с.
23. Аверин В.А. Психология детей и подростков. Учеб.пос. 2-изд. 1998.-379с.
24. Агеева Л.В. Казанский феномен: миф и реальность, о подростковых проблемах. Казань, 1991.-293с.
25. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолет- них. Свердловск, 1986.-150с.
26. Антонян Ю.М. Психологические особенности осужденных за кражи личного имущества и индивидуальная работа с ними. Учеб. Пособ. Москва 1989.-70с.
27. Антонян Ю.М., Гульдан В.В., Кудрявцев В.Н. Криминальная мотивация. Москва-Наука, 1986.-302с.
28. Антонян Ю.М.,Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. Наука, 1991.-243с.
29. Арықбаев М.С. Теория жизни. Алматы, 2004.-36с.
30. Сопов В.Ф.Морфологический тест жизненных ценностей. Самара 2002.-56с.
31. Батку И.Г., Мартынчик Е.Г. Социально-правовые факторы преодоления антиобщественного поведения подростков. Штиница, 1988.-203с.
32. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. СПб: Речь, 2005.-668с.
33. Беличева С.А., Фокин В.М. Социальная профилактика откланяющегося поведения несовершеннолетних как комлекс охранно-защитных мер. Консорциум, 1993.-62с.
34. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация человека. Л: Наука, 1988.-267с.
35. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.,МГУ, 1984.-200с.
36. Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологий. Изд.Казань 1991.-143с.
37. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань. 1982.
38. Волков В.Н. Юридическая психология. Учеб.пособ. Москва, 2003.-217с.
39. Психологическая сущность агрессивности и ее проявления у детей подросткового возраста. Москва. 1991.
40. Домодедова. Психологическое изучение осужденных
несовершеннолетних. Учеб.пос. 1991.-171с.
41. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология.
Москва, Политиздат, 1989.-303б.
42. Ерменбетова Л. «Кәмелетке толмағандардың тұлғалық ерекшеліктері».// Заң. 2002. №8. 58-60 б.
43. Ерменбетова Л. Личность несовершеннолетнего преступника. (дисс.) Алматы: 2002.08.28.
44. Костицкий М.В. Психологические методы в борбе с правонарушениями. Киев, 1991.-53 с.
45. Краковский А.П. О подростках. М: 1991.-269с.
46. Мягков И.Ф. Вакторы педагогической запущенности и
психологические вопросы коррекции делинквентного поведения
несовершеннолетних. Воронеж, 1983.-142с.
47. Мягков И.Ф. Психологические проблемы предупреждения педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних. Воронеж, 1982.-175с.
48. Наумов А.В. Мотивы убииств. Волгоград. 1969.
49. Психологический словарь./под.ред. В.В.Давыдова. Ф.Ломова и др/. М: 1983. 112.-116с.
50. Реан А.А. Психология подростка. Мосва, Олма-пресс, 2005.-429с.
51. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 1996.-349с.
52. Столяренко А.М. Энциклопедия юридической психологий. Юнити-дана; Закон и право, 2003.-607с.
53. Түңлікбава Э.М. Психологиялық зерттеулерде қолданылатын негізгі ықтималды статистикалық әдістер. Алматы, 1999.-ҚҰ-43 б.
54. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник, М: Прогресс. 1990.-368с.
55. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Москва. 1997.

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 2000 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 2000 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 2000 тг.

Тип: Курсовой

Категория: Құқық

Дата опубликования: 08.01.2015 09:34

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: