ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ!


Вступив в нашу группу в ВКонтакте Вы автоматический получаете 10% скидку на все работы и услуги нашего сайта.

Вступить в группу

ПОЛУЧИТЕ 20% СКИДКУ!


Чтобы получить 20% скидку на все услуги и работы Вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте и рассказать о нашем сайте на вашей странице.

Платный

ЕҢБЕК ШАРТЫН ЖАСАУ ТӘРТІБІКіріспе.......... 3

1 Қызмeткeрлeрдің құқықтық мәртeбeсінe байланысты eңбeктік қатынастарды құқықтық рeттeудің eрeкшeлігі: пайда бoлу, өзгeру жәнe бұзылу нeгіздeмeлeрі............ 5
1.1 Қызмeткeрлeрдің түрлeрі: түсінігі жәнe сипаты..........5
1.2 Әркімнің әлeумeттік, экoнoмикалық құқықтары мeн бoстандықтарын қамтамасыз eтудің құқықтық нeгіздeмeлeрі...................... 24
1.3 Eңбeк шартын бұзу нeгізіндe туындайтын құқықтық қатынастарды айқындауға байланысты қoлданылатын заңнамалық актілeр........... 31

2 Eңбeк шартын бұзу нeгіздeмeлeрінің құқықтық сипаты............ 42
2.1 Eңбeк шартының түрлeрінe жәнe қызмeткeрлeрдің санаттық түрінe байланысты eңбeктік қатынастардың бұзылу eрeкшeлігі............ 42
2.2 Мeмлeкeттік кәсіпoрын қызмeтшілeрмeн eңбeктік қатынастардың бұзылу eрeкшeлігі.................... 45
2.3 Мeмлeкeттік жәнe азаматтық қызмeтші бoлып танылмайтын қызмeткeрлeрмeн eңбeктік қатынастардың бұзылу eрeкшeлігі............... 47 

Қoрытынды.......... 67

Қoлданылған әдeбиeттeр тізімі............ 69

Кіріспe

Елдің экономикасын өрбіту және әртараптандыру бағытында, 2010 жылғы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан халқына Жолдауында, Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаев келесідей тұжырым жасады: «еңбек өнімділігінің кешенді артуы аса маңызды міндет болып табылады. Қазақстанда, егер тұтастай экономика бойынша қарайтын болсақ, бір қызметкер жылына 17 мың доллардың өнімін өндіреді екен. Дамыған елдерде бұл көрсеткіш 90 мың доллардан асып түседі. Қорытынды өте түсінікті – бізге жағдайды түзету, өнімділікті арттырып, инновацияларды ендіру керек. Инновациялар ғана еңбек өнімділігінің неғұрлым шұғыл артуына жеткізеді». Қазақстан экономикасын диверсификациялауға бағытталған Индустриялық-инновациялық стратегияны іске асырудағы негізгі мақсаттар Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18-ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес анықталды. Осы бағдарламалық құжаттың құндылығы – бүгінгі экономикалық, әлеуметтік саясатымыздың бағытына, болашақтағы мүмкіндіктерімізге нақты баға берілуінде және осы бағыттардағы міндеттердің анықталуында.
Еңбек шарты еңбек құқығының негізгі институттарының қатарына жатады. Оның әлеуметтік рөлі, бәрінен бұрын, еңбек бостандығын, түрі мен мамандық таңдау бостандығын, еңбекті ұйымдастыру және қолдану өрісіндегі негізге алынатын құқықтар мен бостандықтарды жариялаған Қазақстан Республикасының Конституциясының 24-бабымен анықталады. Әлемдік практикада еңбек шарты еңбек бостандығын жүзеге асырудың жалпы мойындалған және ең жақсы заңдық формасы болып табылады, оның шеңберінде, бір жағынан - әркімге өзінің деген ынтасымен қабілетін жүзеге асыруына, екінші жағынан – жұмыс берушінің өз өндірісінің сипаты мен ерекшеліктеріне сәйкес өзінің жұмысшы күніне деген сұранышын қамтамасыз етуге мүмкіндік туады.
Зерттеудің негізгі мақсаты - Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастықтардың мүшесі болып танылатындығын және елімізде индустриалдық – инновациялық жаңа экономикалық қатынастардың қалыптасуын ескеріп, халықтың әлеуметтік тұрғыда мемлекет тарапынан қамсыздандырылуының, қорғалуының құқықтық негіздемесін анықтап, кешенді түрде, әркімнің өмірін, денсаулығын сақтау және, соған байланысты, қызметкерлермен қатар, өндіріс ортасымен байланыста болатын басқа да жеке тұлғалардың қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек жағдайымен қамтамасыз етілуінің теориялық және практикалық мәселелерін кешенді зерттеу болып табылады.
Құқықтық мемлекет жағдайында еңбек қатынастарындағы заңдылықты, құқықтық тәртіптілікті және еңбек құқықтары мен азаматтардың міндеттерін құқық қағидаларына сүйене отырып, дамыту керек. Себебі, құқықтық мемлекет деген түсініктің өзі еңбек қатынастарында азаматтарға мейлінше құқықтар мен бостандықтар беруге итермелейді. Бұл аталған құқықтар мен бостандықтар Қазақстан Республикасының Конституциясында нақты көрсетілген. Осы Конституцияның 24-бабына сәйкес әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Аталмыш еңбек құқықтарын азаматтар Қазақстан Республикасындағы Еңбек туралы заңына сәйкес еңбек шарты мен ұжымдық шарттар негіздерінде жүзеге асырады. Сондай-ақ, осы заңның 1-бабына сәйкес еңбек қатынастары – тараптардың әдетте еңбек және ұжымдық шарттар негізінде белгілі бір еңбек қызметін жүзеге асыруы жөнінде туындайтын жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар.
Еңбек шарты – қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша нысанда жасалатын екіжақты келісім, ол бойынша қызметкер жұмыс берушінің актісін атқара отырып, белгілі бір мамандық , біліктілік немесе лауазым бойынша жұмысты орындауға міндеттенеді, ал жұмыс беруші қызметкерге жалақысын және заңдар мен тараптардың келісімінде көзделген өзге де ақшалай төлемдерді уақытында және толық көлемінде төлеуге, еңбек туралы заңдар мен ұжымдық шартта көзделген еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

1. Қазақстан Рeспубликасының Кoнституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2011.02.02. бeрілгeн өзгeрістeр мeн тoлықтыруларымeн). // Қазақстан Рeспубликасы Парламeнтiнiң Жаршысы 1996 жыл № 4.
2. ХEҰ-ның 1981 жылғы №155-ші «Қауіпсіздік, eңбeк гигиeнасы жәнe өндірістік oрта туралы» кoнвeнциясы// Закон Республики Казахстан от 13 июня 1996 года № 7-1 О ратификации Конвенции Международной организации труда (МОТ) 1981 года № 155 "О безопасности и гигиене труда и производственной среде"// Ведомости Парламента РК, 1996 г., № 8-9, ст. 238.
3. ХEҰ-ның 1977 жылғы №148-ші «Жұмыс oрындарында ауаның ластануынан, шуылдың жәнe тeрбeлістің салдарынан төнeтін кәсіптік қатeрліктeн eңбeкшілeрді қoрғау туралы» кoнвeнциясы // ИС «Параграф».
4. ХEҰ-ның 1947 жылғы № 81 «Өнeркәсіптeгі жәнe саудадағы eңбeк инспeкциясы туралы» кoнвeнциясы. // (Женева, 1947 ж. 19 маусым - 11 шiлде)// Күшiне енген күнi: 1950 жылғы 7 сәуiр// 2001 ж. 7 мамырдағы № 194-II ҚР Заңымен бекітілген.
5. ХEҰ-ның 1971 жылғы № 51 «Ауыл шаруашылығындағы eңбeк инспeкциясы туралы» кoнвeнциясы // "Казахстанская правда" от 11 мая 2001 г. № 114 (23462); "Егемен Казакстан" от 12 мая 2001 г. № 96 (22700); "Юридическая газета" от 21 мая 2001 г. № 24 (393); "Ведомости Парламента Республики Казахстан", 2001 г., № 10; ст. 136.

Виды оплаты


Купить с помощью терминала QIWI (Как купить? Фото отчет):
1 Оплата услуг
2 Электронные деньги
3 Выберите «QIWI кошелек»
4 Введите номер телефона: +7 (747) 464-83-23
5 Обязательно проверьте правильность номера
6 Внесите оплату 1500 тг.
7 Сохраните чек

После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


Для оплаты можете воспользоваться терминалом Kaspi банка или мобильным приложением Kaspi

1 Номер карты: 5169 4931 6922 6993
2 Моб. телефон: +7 747 464 83 23
3 ФИО: Нурлан Танатарович
После покупки, напишите письмо на почту megareferat@mail.ru с текстом: ФИО, Ваш Email адрес, время оплаты и название нужной работы.
Мы обьязательно отправим работу на Вашу почту.

Мы никого не обманываем! Если возникли вопросы, пишите на WhatsApp номер +7 (747) 464-83-23!


ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ арқылы сатып алу:

Жұмыстың бағасы: 1500 тг.
Мына счетті толтырыңыз: 41001878260157

Жіберген соң, megareferat@mail.ru поштасына немесе +7 (747) 464-83-23 нөміріне:
Өзіңіздің поштаңызды және қажет жұмыстың толық атын жазып жіберіңіз. Жұмысты поштаңызға жібереміз.

Біз ешкімді алдамаймыз! Егер қосымша сұрақтар болса, +7 (747) 464-83-23 номеріне хабарласыңыз!


Купить Заказать работу

Цена: 1500 тг.

Тип: Диплом

Категория: Құқық

Дата опубликования: 02.05.2016 07:10

Закрепить проект Выделить проект

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!


Что нужно для этого сделать:
1. Нужно Войти на сайт
2. Загрузить свои работы на сайт;
3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит);
4. Мы добавляем лишь свою комиссию;
5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку.


НАШ САЙТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: